Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 7/2019
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 7/2019 (01/07/2019)
ngày 28 tháng 6 năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn 571 /STTTT-TTBCXB gửi Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã;Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã về việc Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 7/2019

1. Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy(theo Công văn số 1802/BTTTT – CBC ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh)

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt thông tin tuyên truyền về các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang  có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, khí No2 (bóng cười)…

Tuyên truyền về hậu quả, tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

Tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả, qua đó cũng phản ánh những khó khăn, bấp cập trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.

Tuyên truyền giúp đỡ những người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, quan tâm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập  cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Xây dựng chuyên trang,chuyên mục, các tin, bài, phóng sự, sản xuất các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim tài liệu và các thông điệp đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

2. Tuyên  truyền Đề án xây dựng nhân cách văn hóa và giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cuộc sống (theo Kế hoạch 321/KH – UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy, về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về nhân cách văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến việc xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đặc biệt vê xây dựng nhân cách văn hóa và giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cuộc sống.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là về công tác xây dựng nhân cách văn hóa và giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cuộc sống.

Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân nhằm đẩy lùi và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phê phán, lên án mạnh mẽ các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, đạo đức; vi phạm các thuần phong, mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước.

3. Tuyên truyền Chỉ thị 09/CT – TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng  Chính phủ về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019(theo Kế hoạch 233/KH – UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông).

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân không quay lưng với thịt lợn; đồng thời các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền về tác hại của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

4. Tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu (theo Công văn số 1991/UBND - KTN ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông).

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức về sử dụng gỗ hợp pháp, về tập quán sử dụng gỗ rừng tự nhiên sang sử dụng gỗ rừng trồng.

Tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân và doanh nghiệp thay đổi nhận thức về sử dụng gỗ hợp pháp và tập quán sử dụng gỗ rừng tự nhiên sang sử dụng gỗ từ rừng trồng; từ trồng rừng quảng canh sang thâm canh, kết hợp sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn để đảm bảo nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ theo hướng sử dụng tổng hợp gỗ, đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm đồ gỗ nội, ngoại thất, các loại ván gỗ, dăm gỗ và viên nén gỗ, trong đó nhóm sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất có giá trị gia tăng cao là chủ đạo.

5. Tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn tôm càng đỏ nhập lậu (theo Công văn số 489/TTCS – TTTH ngày 17/6/2019 của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thời gian gần đây, tình trạng Tôm Càng đỏ (Cherax quadricarinatus, còn gọi là Tôm Hùm đất) được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức sống chịu và thích nghi cao.

Loài tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản.

Nhằm bảo vệ môi trường trách tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân cách nhận dạng và tác hại của loài Tôm Càng đỏ.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các tác hại của việc kinh doanh, nuôi trồng, sử dụng tôm càng đỏ, phát động  toàn dân không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ loài tôm càng đỏ và tích cực tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

6. Tuyền truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh(theo Công văn số 22/BCĐ – CQTT của Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông)

Thời gian qua, tình trạng buôn, bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, buôn bán xăng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn xảy ra ở một số cửa hàng kinh doanh  xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, xăng dầu giả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh trái phép.

Tuyên truyền chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ, góp phần cùng các cơ quan chức năng chống các hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

7. Tuyền truyền cuộc thi “Sưu tầm, chế tác nhạc cụ, đồ chơi dân gian và quà lưu niệm phục vụ du lịch Công viên địa chất Đắk Nông” năm 2019(theo Kế hoạch số 21/KH – BQL ngày 21/6/2019 của Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông)

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chế tác nhạc cụ truyền thống, thiết kế các mẫu đồ chơi dân gian và quà lưu niệm mang bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Đắk Nông làm đa dạng, phong phú các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch khi đến Đắk Nông, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông phát động Cuộc thi Sưu tầm, chế tác nhạc cụ, đồ chơi dân gian và quà lưu niệm phục vụ du lịch Công viên địa chất Đắk Nông” năm 2019. Thời gian nhận sản phẩm dự thi dự kiến từ ngày 10/7 đến 20/7/2019.

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải thông tin, thể lệ, thành phần hồ sơ tham dự cuộc thi trong các bản tin, ấn phẩm báo chí của đơn vị, cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị để vận động, khuyến khích các nghệ nhân, nhà điêu khắc, mỹ thuật, nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước tham gia cuộc thi.

8. Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Theo Kế hoạch số 316/KH – UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh)

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các đối tượng trong xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thực hiện một cách thường xuyên, liên tục để phát huy hiệu quả trong việc công khai minh bạch về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cảnh báo những nguy cơ mất an toàn, công bố thông tin tổ chức cá nhân vi phạm về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao đạo đức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lành mạnh và phát triển bền vững.

Đưa tin, bài, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và pháp luật có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp đưa tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

9. Tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra (theo Công văn số 2848/UBND – KTN ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh)

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Thư Kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tời từ từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Tăng thời lượng phát sóng, diện tích trên ấn phẩm báo chí để đưa tin, bài về các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Tải công văn hướng dẫn tại đây!

BTT

Lượt xem:  321 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
114,528
Trong ngày: 63
Trong tháng: 5,030
Trong năm: 64,597