Xây dựng Chính phủ điện tử mang lại cơ hội phát triển cho doanh nghiệp CNTT, được phục vụ đất nước và tiến ra thế giới