Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 (14/11/2019)
Sáng ngày 12/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã cùng tham dự.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn 2 thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đây cũng là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, do đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đẩy mạnh công tác CCHC, coi CCHC là động lực, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, công tác CCHC đã thực hiện đồng bộ đúng mục tiêu đề ra. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp ngày càng được nâng cao; thể chế nền hành chính được đổi mới, TTHC được tinh gọn, đặc biệt việc thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử đã giảm thiểu tối đa hồ sơ trễ hẹn. Trong 3 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 135 quyết định, công bố 2.961 TTHC, các TTHC đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại bộ phận một cửa theo đúng quy định; phê duyệt cắt giảm trên 20% thời gian thực hiện so với quy định đối với 550 TTHC, kiến nghị cơ quan thẩm quyền đơn giản hóa 18 TTHC, tiếp nhận và chỉ đạo cơ quan, đơn vị xử lý 179 phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đối với công tác hiện đại hóa nền hành chính, cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử được triển khai tập trung, cung cấp 614 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 57 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

Việc tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả được triển khai theo đúng kế hoạch, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được nâng cao, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định như sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; việc tuyên truyền còn mang tính hình thức; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa nghiêm, chưa triệt để...

Để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% mục tiêu Nghị quyết đề ra, hội nghị đã đề ra 05 nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán bộ, công chức nhất là bộ phận một cửa cấp huyện, xã; đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra công vụ, tăng cường sự giám sát của các cơ quan đảng, chính quyền,đoàn thể và Nhân dân.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

 

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn 2 thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đây cũng là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, do đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đẩy mạnh công tác CCHC, coi CCHC là động lực, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, công tác CCHC đã thực hiện đồng bộ đúng mục tiêu đề ra. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp ngày càng được nâng cao; thể chế nền hành chính được đổi mới, TTHC được tinh gọn, đặc biệt việc thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử đã giảm thiểu tối đa hồ sơ trễ hẹn. Trong 3 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 135 quyết định, công bố 2.961 TTHC, các TTHC đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại bộ phận một cửa theo đúng quy định; phê duyệt cắt giảm trên 20% thời gian thực hiện so với quy định đối với 550 TTHC, kiến nghị cơ quan thẩm quyền đơn giản hóa 18 TTHC, tiếp nhận và chỉ đạo cơ quan, đơn vị xử lý 179 phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đối với công tác hiện đại hóa nền hành chính, cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử được triển khai tập trung, cung cấp 614 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 57 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

Việc tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả được triển khai theo đúng kế hoạch, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được nâng cao, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định như sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; việc tuyên truyền còn mang tính hình thức; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa nghiêm, chưa triệt để...

Để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% mục tiêu Nghị quyết đề ra, hội nghị đã đề ra 05 nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán bộ, công chức nhất là bộ phận một cửa cấp huyện, xã; đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra công vụ, tăng cường sự giám sát của các cơ quan đảng, chính quyền,đoàn thể và Nhân dân.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Theo daknong.gov.vn

Lượt xem:  82 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
248,237
Trong ngày: 89
Trong tháng: 709
Trong năm: 129,434