Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (06/10/2020)
Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của ngành, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của ngành, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Niêm yết công khai TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai 38 thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính tại  "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả", trên trang thông tin điện tử của Sở bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quyết định công bố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

BBT

Lượt xem:  1,009 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
This text will be replaced
Liên kết web
..