Kết quả tổng kết các nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách thể chế (06/10/2020)
Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 83/KH-STTTT, ngày 23/12/2019 thực hiện cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.

Về tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vị trách nhiệm của đơn vị trên cơ sở Hiến pháp 2013. Trong những năm qua, Sở đã triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành trên cơ sơ hiến pháp 2013 một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc. Công tác rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc thẩm quyền của đơn vị. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tự kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Đổi mới, nâng cao chất lượng  công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở. Từ khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực, Sở cũng đã triển khai và tuân thủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị. Văn bản quy phạm pháp luật Sở đã ban hành từ thời kỳ 2015 ‑ đến nay : 19 văn bản

Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sở cũng đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đúng quy định. Năm 2019 Sở đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lồng ghép trong Kế hoạch Công tác pháp chế trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (Kế hoạch số 13/KH-STTTT, ngày 12/3/2019 và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật số 138/BC-STTTT, ngày 23/9/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).

Thực hiện Công văn số 3446/UBND-NCKSTT, ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành văn bản số 695/STTTT-TTra, ngày 31/7/2019 về thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Qua rà soát có tổng số 31 văn bản trong đó văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 05 văn bản, văn bản còn hiệu lực: 19 văn bản, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: 07 văn bản.

Định kỳ, Sở cũng đã rà soát và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

 Việc tổ chức, triển khai hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành. Qua đó, phát hiện các văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ kịp thời. Việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành về cơ bản đúng quy trình thủ tục góp phần nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi và đồng bộ của hệ thống thể chế.

BTT

Lượt xem:  1,010 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
This text will be replaced
Liên kết web
..