Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2021 05/05/2021

Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2021

Báo cáo xử lý đơn thư của Ông Lê Hữu Vương 24/06/2020

Báo cáo xử lý đơn thư của Ông Lê Hữu Vương

kết quả giải quyết tố cáo 21/05/2020

Thông báo số 17 ngày 19/5/2020 kết quả giải quyết tố cáo

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo 20/02/2020

Thông báo số 7/TB-STTTT ngày 17/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông báo kết quả giải quyết tố cáo

Kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thảo 06/01/2020

Kết luận số Số: 02/KL-STTTT ngày 02/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thảo

Công văn số 688/STTTT-TTra ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi ông Nguyễn Đức Tuyên 31/12/2019

Công văn số 688/STTTT-TTra ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi ông Nguyễn Đức Tuyên

Xác minh nội dung kiến nghị 31/12/2019

Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 22/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông xác minh nội dung kiến nghị

Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 31/12/2019

Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 9/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Qúy IV năm 2019 16/12/2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Qúy IV năm 2019

Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 15/10/2019

Báo cáo sô 146/BC-STTTT ngày 11/10/2019 Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

This text will be replaced
Liên kết web
..