Kết quả xử lý đơn thư
Kết quả xử lý đơn thư
Kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thảo 06/01/2020

Kết luận số Số: 02/KL-STTTT ngày 02/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thảo

Công văn số 688/STTTT-TTra ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi ông Nguyễn Đức Tuyên 31/12/2019

Công văn số 688/STTTT-TTra ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi ông Nguyễn Đức Tuyên

Xác minh nội dung kiến nghị 31/12/2019

Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 22/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông xác minh nội dung kiến nghị

Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 31/12/2019

Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 9/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Qúy IV năm 2019 16/12/2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Qúy IV năm 2019

Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 15/10/2019

Báo cáo sô 146/BC-STTTT ngày 11/10/2019 Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng phòng chống tham nhũng tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 09/09/2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng phòng chống tham nhũng tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 10/06/2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019

Báo cáo Về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo quý I năm 2019 14/05/2019

Báo cáo Về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo quý I năm 2019

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,599
Trong ngày: 1,313
Trong tháng: 9,796
Trong năm: 9,796