A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 16 năm 2024

Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 16 (năm 2024), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền nội dung và việc triển khai thi hành Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2223 của Quốc hội nhằm triển khai bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

2. Tuyên truyền một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững nội dung để thống nhất tư tưởng và hành động triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, gồm:

- Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 46-NQ/TW);

 - Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (gọi tắt là Chỉ thị số 27-CT/TW);

- Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (gọi tắt là Kết luận số 72-KL/TW.

3. Tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61 –KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau viết tắt là Chỉ thị số 13-CT/TW) và Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, cộng đồng dân cư và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

4. Tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Truyền thông, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương và các tầng lớp nhân dân nhằm nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hợp tác xã nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

5. Tiếp tục tuyên truyền đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế. Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin, các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đều được đăng tải trực tuyến trên trang web của tỉnh và các trang mạng xã hội hợp pháp.

6. Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III thông qua Cuộc thi nhằm khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33 –NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website:www.anhnghethuatbiengioi2024.com.

7. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8. Tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Truyền thông các nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tầm quan trọng của Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Đắk Nông.

9. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Đồng thời, truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đắk Nông đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; thường xuyên đổi mới hình thức quảng bá để thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhanh, toàn diện, bền vững.

10. Tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024; thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Phong trào. Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào.

11. Tuyên truyền về nội dung chương trình thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự  cố.

12. Tuyên truyền nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

13. Tuyên truyền đến người dân về nguy cơ và tác hại của dịch Cúm gia cầm và Cúm A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9 ở người; khuyến cáo người dân không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống để người dân biết, chủ động thực hiện bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

14. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về tác hại của việc nhập lậu, nguy cơ xâm nhiễm các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mất an toàn thực phẩm do nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm từ động vật từ nước ngoài vào Việt Nam; các biện pháp phòng, chống dịch; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh; yêu cầu người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật trái quy định của pháp luật.

15. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dại; kịp thời chia sẻ thông tin để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, huyết thanh kháng Dại, nhất là các địa phương có trường hợp tử vong do bệnh Dại và có tỷ lệ tiêm phòng trên chó, mèo thấp.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng bệnh Dại kịp thời, không chữa bệnh Dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế, Sở Y tế công nhận.

Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết về động vật mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả; các quy định khi nuôi chó, không thả rông chó ra đường, nơi công cộng để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng, chống, khai báo dịch bệnh.

16. Tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh Sởi và các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi; vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh.

17. Tuyên truyền việc triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và truyền thông trực tiếp đến gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng; truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

18. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo trực diện cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần, các loại ma túy “núp bóng”, pha trộn, tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, shisha...; phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy; cách thức nhận biết, kỹ năng phòng ngừa, chủ động tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan chức năng.

Tuyên truyền cá biệt tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, có tiền án, tiền sự; học sinh, sinh viên cá biệt; thanh, thiếu niên vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa; thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khác.

19. Triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 2001 –CV/BTGTU ngày 27/3/2024 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024.

 

Đỗ Hậu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 745
Năm 2024 : 17.708
Tổng số : 2.621.096
Liên kết website