I. TRẦN VĂN THƯƠNG

Giám đốc Sở

ĐT: 0914.225.888

Email: thuongtv.stttt@daknong.gov.vn

1. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung thành phần về thông tin và truyền thông các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ và phân cấp của UBND tỉnh thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở; cụ thể như sau:

- Về công nghiệp công nghệ thông tin;

- Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số;

- Về an toàn thông tin mạng;

- Phụ trách công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức; chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở; Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

- Chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông;

* Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại các huyện: Đắk Mil, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa; các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nay là Trung tâm Dữ liệu Công nghệ và Truyền thông.

 

II. ĐOÀN NGỌC VINH

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0344.81.7777

Email: vinhdn.stttt@daknong.gov.vn

1. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung thành phần về thông tin và truyền thông các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ và phân cấp của UBND tỉnh thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở; cụ thể như sau:

- Về bưu chính, viễn thông;

- Về tần số vô tuyến điện;

- Các nội dung liên quan đến xã hội số;

- Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình cấp huyện tại địa phương;

- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của địa phương;

- Trưởng Ban chỉ đạo quản lý Hệ thống chất lượng ISO Sở;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

- Theo dõi hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh; 

- Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; truy cập Internet công cộng;

- Công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Phụ trách Công tác Quốc phòng - An ninh liên quan đến lĩnh vực của Sở;

- Phụ trách công tác công đoàn, đoàn thanh niên Sở.

- Ký ủy quyền tài khoản của cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại các huyện: Cư Jút, Đắk Song và Tuy Đức; các doanh nghiệp Viễn thông, Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông;  Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

III. HOÀNG MẠNH THẮNG

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0908.808.979

Email: thanghm.stttt@daknong.gov.vn

1. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung thành phần về truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ và phân cấp của UBND tỉnh thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Sở; cụ thể như sau:

- Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin), trừ nhiệm vụ: Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

- Về xuất bản, in và phát hành

- Về thông tin đối ngoại;

- Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương;

- Các nội dung liên quan đến chính quyền số;

- Về quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông:

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

-Theo dõi hoạt động các doanh nghiệp in, các bản tin, Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí; các Văn phòng đại diện Báo Trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách công tác Chi Hội Nhà báo của Sở.

- Phụ trách công tác công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức hội, đoàn thể khác của Sở.

- Ký ủy quyền tài khoản của cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại các huyện: Đắk Glong và Đắk R’lấp.

* Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Thanh tra Sở.