1. TRẦN VĂN THƯƠNG

Giám đốc Sở

ĐT: 0914.225.888

Email: thuongtv.stttt@daknong.gov.vn

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực, công tác của ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác

a) Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc chức năng quản lý của Sở.

b) Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin), điện tử; quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ;

đ) Công tác Thi đua - Khen thương; Kỷ luật;

e) Công tác Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Kế toán của Sở;

g) Công tác Quốc phòng - An ninh liên quan đến lĩnh vực của Sở;

h) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

i) Công tác liên quan đến việc hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;

k) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

l) Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Thông tin và Truyền thông;

m) Thực hiện các nhiệm khác do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

3. Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại huyện: ĐăkGlong, Tuy Đức, Đăk Song và thành phố Gia Nghĩa; các Doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị:

a) Văn phòng Sở;

b) Phòng Công nghệ thông tin;

c) Trung Tâm công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

2. ĐOÀN NGỌC VINH

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0344.81.7777

Email: vinhdn.stttt@daknong.gov.vn

1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

a) Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; hạ tầng và dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích;

b) Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm;

c) Quản lý quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông,; truyền dẫn, phát sóng; tần số vô tuyến điện; báo chí;

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; báo chí, xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử;

đ) Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

e) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

g) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông;

h) Chỉ đạo hướng dẫn nội dung tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

i) Chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan: Đảng, Nhà nước; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng chống lụt bảo, giảm nhẹ thiên tai; các thông tin liên lạc khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật;

k) Theo dõi hoạt động các Doanh nghiệp in, các Bản tin, Hội Nhà Báo; hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh; các cơ quan báo chí in; các Văn phòng đại diện Báo Trung ương trên địa bàn tỉnh;

l) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

m) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại huyện: Đăk Mil, Krông Nô và Cư Jut; các doanh nghiệp Viễn thông, Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh;

3. Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị:

a) Phòng Bưu chính - Viễn thông;

b) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

c) Thanh tra Sở